Binary

Tại sao phải trả quá nhiều?

Công nghệ định giá được cấp bằng sáng chế của Binary.com cho phép bạn có cùng tỷ lệ phần trăm lợi nhuận,

như thương nhân trên thị trường liên ngân hàng.

• Giá theo thời gian thực được tính dựa trên các nguyên tắc của thị trường quyền chọn liên ngân hàng.

• Xuất chi vượt quá 100% cho các hợp đồng Rise / Fall đơn giản.

• Lợi nhuận vượt quá 1000% cho các hợp đồng Cao hơn / Thấp hơn và Chạm / Không chạm.

• Không có phí hoặc lệ phí ẩn.

 

 

 

Ngôn ngữ giao diện – Tiếng Nga

Tiền gửi tối thiểu – 5 EUR / USD

Đầu tư tối thiểu – 0,5 EUR / USD

Khả năng sinh lời của các lựa chọn – hơn 100%

Số lượng tài sản – 100

Tài khoản demo – Có

Phương thức gửi / rút tiền

Thời gian rút là 1-5 công nhân

Hết hạn – từ 5 giây

Không cần xác minh

Trang web chính thức của nhà môi giới